കടം തരുമോ ആറടി മണ്ണ്‌ ?


കാത്തുനില്‍ക്കാനൊട്ടും,
നേരമില്ലാത്തൊരു പരുക്കനാം,
പിരിവുകാരനത്രെ കാലം.

വായ്‌പയാണത്രെ ജന്മം,
അടച്ചുതീര്‍ക്കണമതത്രയും,
ആയുസ്സിന്‍ ഗഡുക്കളിലൂടെ.


കൊടുത്താലും തീരില്ലത്രെ,
കീശയിലവശേഷിക്കും ഒടുവിലെ
നിമിഷനാണയവും;

കണിശം കണക്കുകള്‍;
അടച്ചതത്രയും പലിശമാത്രം,
തിരിച്ചടക്കണമത്രെ മുതലുടന്‍!

വായ്‌പയായ്‌ കിട്ടിയൊരു-

ജന്മം, ജപ്‌തി ചെയ്‌തെടുക്കുവാന്‍,
വരുമവന്റെ പേരത്രെ കാലന്‍.


ജന്മം കുടിയൊഴിഞ്ഞൊരു
ദേഹത്തിന്‌ ചിതയൊരുക്കുവാന്‍,
കടം തരുമോ ആറടി മണ്ണ്‌. 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: