വെളുത്ത നുണകള്‍.

പ്രിയമാണത്രെ സത്യം;
വെളുവെളുത്ത നുണകള്‍ പോല്‍.

വികൃതമാണത്രെ സത്യം;
വേശ്യയുടെ സൗന്ദര്യം പോല്‍

ഭാരമാണത്രെ സത്യം;
തുമ്പിക്കൊരു കല്ലെന്ന പോല്‍.

മടുപ്പാണത്രെ സത്യം;
വയര്‍നിറഞ്ഞവനന്നം പോല്‍.

ശാശ്വതമാണത്രെ സത്യം;
ഗതികിട്ടാതലയും പ്രേതം പോല്‍.

ഇതൊന്നുമല്ലെന്നതാണ് സത്യം;
ഒഴിവാക്കുവാനാവാത്ത ശല്യം പോല്‍,

സ്വാര്‍ഥതയ്ക്ക്‌,  മനുഷ്യനില്‍ പിറന്ന;
ജാരസന്തതിയാണു സത്യം.